Statut Fundacji wsparcia zdrowia seniora

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Wsparcia Zdrowia Seniora z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Paul van Arkel i Tessa van Arkel – van Deutekom, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej numer 87 prowadzonej przez Notariusza Iwonę Mieloch w dniu 19 marca 2018 roku repertorium A nr 2536/2018.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§4.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§5.

Właściwym ministrem jest minister właściwy ds. opieki i pomocy społecznej.

§6.

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§7.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§8.

Fundacja może używać oznaczeń i pieczęci z napisem Fundacja Wsparcia Zdrowia Seniora na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji 

§9.

Celem Fundacji jest:

1.       opieka i pomoc społeczna, w tym pomoc osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej,

2.       działalność charytatywna,

3.      ochrona i promocja zdrowia,

4.      działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

5.       promocja i organizacja wolontariatu,

6.       działalność wspomagająca organizacje, w tym spółki, prowadzące wyżej wymienioną działalność.

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • zbieranie informacji na temat osób starszych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • udzielanie w/w osobom pomocy finansowej,
 • udzielanie w/w osobom pomocy w niedołęstwie lub chorobie,
 • udzielanie pomocy finansowej osobom nie mogącym sfinansować kosztów swojego leczenia,
 • pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy celem realizacji działań określonych w punkcie trzecim,
 • prowadzenie działań promocyjnych, mających na celu angażowanie kapitału prywatnego w działalność zbieżną z celami Fundacji, w szczególności w udzielanie pomocy finansowej,
 • uczestniczenie jako partner lub wspólnik w innych organizacjach, w tym w spółkach, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§11.

Działalność Fundacji adresowana jest do osób starszych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

§12.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji 

§13.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§14 .

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15.

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 • darowizn, spadków i zapisów;
 • subwencji osób prawnych;
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 1. Dochody Fundacji przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

§16.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§17.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji 

§18.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§19.

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
 3. Mandat członka Zarządu Fundacji ustaje z chwilą złożenia rezygnacji przez członka Zarządu oraz z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

§20.

 1. Zarząd Fundacji jest właściwy we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatorów.
 2. W szczególności, ale nie wyłącznie, Zarząd Fundacji:
 • kieruje działalnością Fundacji;
 • reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 • opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
 • ustala wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
 • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 • odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji;
 • podejmuje decyzje w zakresie tworzenia oddziałów, zakładów i filii Fundacji, a także przystąpienia Fundacji do spółek i fundacji;
 • występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji.

§21.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo każdy członek Zarządu Fundacji.

§22.

 1. Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Każdy członek Zarządu Fundacji ma jeden głos.
 3. Uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są jednogłośnie w obecności wszystkich członków Zarządu.

§23.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

Rozdział V

Zmiana Statutu 

§24.

 1. Zmiana Statutu Fundacji należy do kompetencji Fundatorów.
 2. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celów i zasad działania Fundacji.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe 

§25.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§26.

Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmują Fundatorzy.

§27.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§28.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.

§29.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§30.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.